Mgr. Jana Lesák Krištofová

Psychologické konzultace, poradenství v oblasti výchovy

Nabízím

Individuální setkání:

Tento typ sezení nabízím pro děti, rodiny i dospělé klienty, kteří preferují individuální kontakt v bezpečném a příjemném prostředí. V případě domluvy lze setkání realizovat i online.

Samotný fenomén individuálního setkávání, sdílení v empatickém prostředí pomáhá lidem hledat vnitřní zdroje, jak své emoce pojmenovat a svůj život posunout tam, kde mu bude lépe.

Vzhledem k tomu, že pracuji s dětmi formou terapií hrou mám svou pracovnu přizpůsobenou pro probuzení tvořivého myšlení, fantazie. Daří se tak nenásilnou a hravou formou vytvářet nové náhledy. Pracovna je vybavena řadou technik, hraček, které jsou nejen dětské duši blízké, ale i mnoha rodinám i dospělým slouží na cestě hledání nových cest.

2021_06_13-15

Práce s rodinou

Zkušenost v praxi mi ukázala, že mnohdy starosti našich dětí souvisí s námi rodiči a je důležité, abychom mohli své nefunkční chování nahlédnout a společně jako rodina něco změnit. Minimálně se naučit otevřeně spolu komunikovat a sdílet emoce. nabízím prostor a sebe jako nezávislého průvodce pro změny v rodinném systému v bezpečném prostředí mé pracovny.

jlk_family

Skupinovou psychoterapii

nabízím pro adolescentní klienty. Je to možnost sdílení aktuálních starostí spojených s obdobím dospívání s vrstevníky, kde je provází přijímající a trpělivé autority. Skupinová setkání využívají dynamiku vztahů k získání náhledu na své chování ve vztazích a umožňuje lidem se učit a také projevovat svůj názor pro lidi srozumitelně a nekonfrontačně. Tato forma terapie se mi osvědčila jako velice efektivní pro některé adolescenty, kteří se nachází ve fázi separace a hledají svou novou roli v životě skoro-dospělých.

2021_06_13-68

Relaxace

Nácvik technik zaměřených na uvolnění těla a mysli. Umožňující zlepšení kontaktu se svým tělem, zlepšení pozornosti a zmírnění obtíží spojených se stresem, psychosomatickými obtížemi, traumatizujícími prožitky. V nácviku se zaměřuji především na  svalové relaxace, Jacobsonovu relaxaci, Autogenní trénink, relaxace zaměřena na smysli,  asány Jógy určené pro terapeutické účely, na práci s imaginací.

2021_06_13-91

Walking terapie

Tento typ terapie jsem začala využívat v době Covidové. Možnost procházek po Kolovratských stezkách, sdílení svých myšlenek, hledání řešení svých starostí se ukázalo touto formou jako velice přínosné a zároveň relaxační. Umožňuje to kontakt face to face a přináší další možné inspirace o čem hovořit a jak nahlížet na svou situaci.

Walking therapy 2

Terapie hrou

Terapie hrou je technika určená pro terapii dětí a dospívající. Využívá přirozenou tendenci dětí si hrát a v hrovém procesu hledat uzdravující zdroj. Terapeut a dítě se pravidelně setkávají v herně, která poskytuje mnoho hraček, technik a materiálu, které probouzí v dítěti tvořivost a nenásilným způsobem a může nacházet své náhledy na problémovou situaci. V hrovém procesu se prolíná minulost i přítomnost dítěte a mnoho snů ke kterým se dítě během svého zrání upíná. Já dítě provázím a pomáhám se mu v situacích vyznat a hledat řešení. Techniky mohou využít i dospělí a neracionálním způsobem nahlédnout na svůj životní příběh z jiné perspektivy.

terapie hrou

Služby pro
děti a adolescenti

 • konzultace v oblasti výchovy dítěte
 • zvládání nových a náročných situací v životě dítěte či celé rodiny (narození sourozence, vstup do školy, adolescentní krize)
 • pomoc a provázení při ztrátě blízké osoby adaptace na novou konstelaci rodiny (rozvod, nové rodiny, nemocný člen v rodině apod.)
 • podpora dítěte při zvládání rodinné zátěže při pečování o nemocného člena rodiny
 • péče o děti s dlouhodobými obtížemi při usínání či spaní mimo ložnici rodičů práce s dětmi, kteří mají obtíže se zapojit do dětského kolektivu
 • provázení nelehkým procesem dospívání spojeným s emoční labilitou, depresemi, někdy i sebepoškozováním

Služby pro
dospělé klienty

 • krizová intervence
 • zvládání stresu a přetížení, úzkostí, depresí
 • opakujících se pocitů strachu, často se vracející splíny, pocity osamocení
 • práce se somatickými obtížemi, které pramení z psychických příčin (bolesti hlavy, zažívacího traktu, bolesti zad, atd.)
 • podpora a péče jedinců při dlouhodobém onemocnění
 • péče a podpora lidem pečujícím o psychicky nebo somaticky nemocného
 • podpora a provázení jedince v procesu zvyšování sebedůvěry
 • podpora při rozvoji vlastních schopností, tvořivosti, sebejistoty
 • porozumění obtížím v životě
 • podpora sebenaplnění a osobní seberealizace jedince
 • podpora v hledání naplňujícího partnerství

Služby pro
rodiny

 • podpora při řešení vztahových a rodinných problémů
 • podpora rodičům, kteří si nejsou jisti svou rodičovskou rolí
 • podpůrná péče při ztrátě blízké osoby
 • provázení, podpora a péče při procesu založení patchworkové rodiny (spojení dvou rodinných systémů)
 • adaptace na zátěžovou situaci v rodině (rozvod, založení nové rodiny, nemocná osoba v rodině, apod.)
 • podpora při vytváření spokojenějšího uspořádání rodinného systému

Něco málo o mně.

Mgr. Jana Lesák Krištofová, matka, partnerka, kamarádka, psycholog působící v oboru pomáhající profese více jak 20 let.

Ve své praxi se věnuji dětem, dospívajícím a dospělým, kteří chtějí porozumět sami sobě, svému životnímu příběhu a vztahům.

Provázím klienty, kteří se nacházejí v náročné životní situaci. Lidi, kteří mají touhu hledat cestu k upřímnějším a respektující vztahům. Setkávám se s lidmi, kteří chtějí nahlédnout na svůj životní příběh z jiné perspektivy a v situacích, které jsou nelehké a mnohdy se opakující, pomáhám hledat východisko, jak dělat něco jinak.

V praxi uplatňuji svou dlouhodobou zkušenost s dětmi a s rodinami, které se nacházeli v komplikované situaci, byly v kontaktu s psychicky, somaticky nemocnými nebo traumatizovanými jedinci.

janalesak_square

K oboru psychologie jsem se dostala po zkušenosti v oboru zdravotní sestry na somatickém oddělení. Kontakt s klienty, kteří bojovali s nemocí, bolestí a osamocením mne přivedl k uvědomění, že podstatou spokojenosti v životě je především pravdivý vztah k sobě samému a k lidem kolem sebe. Životní situace mohou být různě obtížné a někdy můžeme mít pocit, že nás osud zkouší, je však důležité vědět, že my sami máme možnost volit svou životní cestu, která má pro nás osobní smysl.

Ve své praxi jsem se věnovala psychodiagnostice, krizové intervenci dětí týraných a zneužívaných. Ve své praxi jsem se věnovala především krizové intervenci dětí, dospělých a rodin, dlouhodobé individuální terapii dětí i dospělých. Od roku 2000 se intenzivně věnuji skupinové psychoterapii dospělých a od roku 2004 skupinové psychoterapii adolescentů a dětí ve věku 8–12 let v Psychosomatické a psychoterapeutické klinice ESET.

Jak probíhají individuální setkání?

Pokud rodič požádá o přijetí dítěte do péče, nejdříve nabízím setkání pouze s rodiči.

Úvodní setkání je zaměřeno na mapování příběhu klienta. Je důležité pro další spolupráci vědět s jakými situacemi se dítě ve svém životě setkalo. Jaké starosti se mu v životě dařilo řešit a jaké se mu v životě vracejí. Na tomto setkání má rodič možnost popsat obtíže svého dítěte, jak on je vidí rodičovskýma očima. Dále se na setkání specifikují očekávání rodičů a mé profesní možnosti a jakým způsobem pracuji.

Druhé setkání probíhá za přítomnosti rodičů i dítěte, kdy se společně seznámíme s pravidly setkávání, na co se zaměříme a dalšími specifiky nutné pro úspěšný průběh konzultací. Je-li to žádoucí v tomto setkání již zapojím rodiče do společného povídání, techniky.

Další setkávání probíhají už pouze s dítětem, adolescentem. Každé 5 setkání nabízím konzultaci s rodiči, abychom mohli sdílet změny, které jsme zaznamenali a zda se setkávání ubírají směrem, který je pro všechny strany akceptovatelný.

V případě dospělého klienta je postup podobný, jen od prvního setkání je náš individuální kontakt zaměřen přímo na něj a na důvod proč vyhledal tento ty pomoci.

Svůj přístup zakládám především na úctě, respektu a autenticitě. Všechny informace, které mi během setkání sdělíte, jsou důvěrné. Výjimkou mohou být situace, kdy by klient ohrožoval na životě sám sebe nebo druhé.  Dále se mne týká ohlašovací povinnost trestných činů.

Součástí našeho prvního setkání je též podepsání dotazníku GDPR, které zajišťuje bezpečné zacházení s citlivými údaji, které budou během našich setkání sděleny. Níže, dávám možnost nahlédnout a prostudovat informace.

Váš souhlas s vytvářením záznamů o průběhu našich setkávání je dobrovolný a pokud mi ho neudělíte, rozhodně to neznamená, že Vám nemohu poskytovat své služby nicméně se musíme domluvit  jakým způsobem budeme pracovat a maximální počet konzultací, které mohu nabídnout bez pořizování jakýkoliv záznamů. 

Konzultace proběhne pouze ústní formou. Pokud mi souhlas dáte, budu záznam uchovávat po dobu nezbytnou, nejdéle 3 roky od naší poslední terapie, která se záznamem souvisí. Souhlas jde kdykoliv vzít zpátky a záznam bude smazán, skartován, pokud nebudou existovat jiné (zákonné) důvody pro jeho uchování.

 

Přehled praxe

 • více jak 20ti letá praxe ve skupinové terapii
 • více 14 praxe s dětmi, adolescenty,
  dospělými
 • metoda hlubinně dynamický přístup
 • gestalt
 • časová osa
 • práce s rodinou
 • techniky vhodné pro terapii hrou
 • neverbální techniky
 • arteterapie
 • sand play terapie
 • relaxační techniky
 • práce s imaginacemi
 • práce s psychotraumatem u dětí a dospělých
 • walking therapy
 • online poradenství

Vzdělání

1996

Relaxační techniky a sebepoznání – seminář G. Langošové, 20 hodin

1998

Výcvikový kurz konzultantů linky bezpečí, 80 hodin

1998 – 2010

Výcvik ve skupinové psychoterapii SUR
Dynamicky a hlubinně orientovaný výcvik v komunitě-skupinové psychoterapii, model SUR, VIAP, 580 hod.(I. Bartošíková, P. Breier, S. Hubálek, P. Hellerová, J. Kožnar, V. Masáková

1999 – 2000

Kurz neverbálních technik, J. Vodňanská, 120 hodin.

2000 – 2001

Výcvik Práce s tělem – prvky bioenergetiky, J. Vodňanská, 100 hodin

2000 – 2006

FF UK v Praze, klinická psychologie

2007

DKC

2008

Účastník supervizních skupinových setkání (Zuzana Pinďáková)

2008

Týmová supervize skupiny pro adolescenty (Jakub Zlámaný)

od 2009

Psychologická ambulance kliniky ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika

2010

Úplné psychoterapeutické vzdělání. Zahrnující teorii, skupinovou sebezkušenost, supervizi. (928 hodin)

od 2010
2011

Seminář Hyperaktivní dítě, hypoaktivní dítě a agresivní dítě v mateřské škole (CEVAP)

2011 - 2019

PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4 Lektor Lektorská činnost v oblasti výcviku ve skupinové psychoterapie studentů psychologie, sociální pracovníci

od 2011

Lektorská činnost v oblasti výcviku ve skupinové psychoterapii studentů psychologie

2013 – 2016

Skupinové supervize (PhDr. Krejčířová)

2014

ROR 2014

2015

ROR 2015

2015

Získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem.

2015

OPD2

2015 - 2019

Soukromá ambulance klinického psychologa Mgr. Karolíny Kotovské, Psycholog konzultace, diagnostika, poradenství

2016

Cyklus Vývojová psychopatologie I-IV, PhDr. Karolína Malá

od 2016

Lektorka vzdělávacích kurzů pro odbornou veřejnost společnosti 4you (MUDr. Robert Kačeňák)

od 2016

Vzdělávací centrum Lektor4you, vzdělávací kurzy pro odbornou veřejnost (MUDr. Robert Kačeňák). Lektorka přednášek z oblasti dětské psychoterapie.

Téma :

Dětská krizová intervence.

Psychoterapeutická péče dětí  po rozvodu rodičů.

Specifika krizové intervence adolescentů.

 

 

2017

Psychoterapeutická práce s traumatem (Mgr. Alena Vítová, MUDr. Irena Zvánovcová) SLEA (v rozsahu 100 hodin)

od 2017

Individuální supervize Mgr. Alena Vávrová

2018

Workshop Zpátky na cestě, Sabine Vermeire, práce s psychotraumatem u dětí

2018

Sandplaying Mgr. Alena Vávrová

od 2018

Skupinová supervize problematiky psychotrauma (Alena Vítová, Irena Zvánovcová)

2019

Psychohygiena pomocí techniky TRE BC Jana Horsáková- Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v ČR

od 2019

Postgraduálního výcviku v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty GTDA

2020

Gaudia. Narativní práce s pozůstalými, 8hodin, (Olga Kunertová)

2021
 • Webinář Posttraumatická disociace- otázky a odpovědi (Hanka Vojtová) (5hodin).
 • Webinář.  Děti v době Covidové, ( Alena Vávrová, Kamila Wawroszová)
 • SOFT- Den rodinné terapie –Gestalt v rodinné terapii
 • realizace workshopu „Emoce v týmu“ Práce s emocemi fotbalového klubu Sparta mladších žákyň.
 • Absolvování Postgraduálního výcviku v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty (211 hodin).
2022

Konference :

 • Letní dům: Vývojové trauma aneb jak se do lesa volá, tak se z dospělosti ozývá.
 • Ke 100 výročí narození prof. Zdeňka Matějčka.
 • realizace workshopu:

Dětská krizová intervence

Specifika psychoterapie u adolescentů

spoluautorka workshopu:

Rozdíl mezi psychoterapií a poradenstvím.

Mgr. Dominika Ranková, PhDr. et Mgr. Gabriela Ďurašková, Ph.D., PhDr. Kateřina Svobodová, Mgr. Jana Lesák Krištofová,

 • Publikace článků do portálu Šance dětem:Důležitost společných aktivit s dětmi.https://sancedetem.cz/dulezitost-spolecnych-aktivit-s-detmiV řešení konfliktů jděte příkladem.https://sancedetem.cz/v-reseni-konfliktu-jdete-detem-prikladem
2023

Příspěvky do Portálu Šance Dětem:

https://sancedetem.cz/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwkuqvBhAQEiwA65XxQEjrCcJvcGEqj_mAyRcbNFHZ0374kpw7b8a2Io_539BW6KbRDnjZyBoC_QIQAvD_BwE

2024

Lektorská činnost INDEPT

Systematický výcvik v PORADENSTVÍ PRO 
DĚTI A RODIČE A V PSYCHOTERAPII DĚTÍ.

Termín setkání

Na konzultaci je třeba se předem telefonicky objednat.

Pokud konzultaci potřebujete odvolat je potřeba zatelefonovat nejméně 24 hodin předem. Umožníte mi tak čas setkání nabídnout jinému klientovi. V případě, že hodinu odvoláte v kratším časovém termínu, hodina se počítá jako stále rezervována, tedy je i účtována v plné výši. Pokud odvolám naše předem naplánované sezení v čase kratším, než 24 hodin, jsem povinna Vám následující sezení poskytnout zdarma.

Na tomto setkání máte možnost sdělit své obtíže a očekávání já vám sdělím své možnosti a jakým způsobem pracuji. Svůj přístup zakládám především úctě a respektu. Všechny informace, které mi během setkání sdělíte, jsou důvěrné. Výjimkou mohou být situace, kdy by klient ohrožoval na životě sám sebe nebo druhé a také ohlašovací povinnost u trestných činů.

 

Termín setkání

Ceník služeb

 • Individuální konzultace (50 min.)
 • 1200 Kč
 • Individuální konzultace (80 min.)
 • 1800 Kč
 • Skype rozhovor (50 min.)
 • 1200 Kč
 • Rodinné setkání (80 min.)
 • 2000 Kč
 • Rodinné setkání (50min)
 • 1500 Kč
 • Individuální relaxace (50 min.)
 • 1000Kč
 • Možnost částečného proplacení psychologických konzultací u pojišťovny 111, 201, 211, 205,209
 • Prosím, informujte se u své pojišťovny.
 • Walking therapy (60min)
 • 1200 Kč

Na konzultaci je třeba se předem telefonicky objednat. Pokud konzultaci potřebujete odvolat je potřeba zatelefonovat nejméně 24 hodin předem. Umožníte mi tak čas setkání nabídnout jinému klientovi. V případě, že hodinu odvoláte v kratším časovém termínu, hodina se počítá jako stále rezervována, tedy je i účtována v plné výši. Pokud odvolám naše předem naplánované sezení v čase kratším, než 24 hodin, jsem povinna Vám následující sezení poskytnout zdarma.

JLK_otevrene_dvere2021_06_13-103

Kontaktujte mě

Mgr. Jana Lesák Krištofová

Za podjezdem 855
Praha 10 - Kolovraty
103 00

Setkání preferuji v prostředí své pracovny, ale s ohledem na aktuální situaci, lze nabídnout i setkání online.  Způsob platformy je na naší vzájemné domluvě. Zatím se mi osvědčil Skype,  WhatsApp, Zoom

Tel: +420 604 446 423

E-mail: psychologiejlk@psychologiejlk.cz

Skype: Jana Lesák Krištofová

Kontaktní formulář